Landesverbände

Deutscher Ju-Jutsu Verband e.V.

Land Verband
Baden Ju Jutsu Verband Baden e.V. f y
Bayern Ju-Jutsu-Verband Bayern e.V. f i t y
Berlin Berliner Ju-Jutsu Verband e.V. f
Brandenburg Brandenburgische Ju-Jutsu Verband e.V. f
Bremen Ju-Jutsu Verband Bremen e.V. f i t y
Hamburg Hamburgischer Ju-Jutsu Verband e.V. f i y
Hessen Hessischer Ju-Jutsu Verband e.V. f
Mecklenburg-Vorpommern Ju-Jutsu Verband Mecklenburg Vorpommern e.V.
Niedersachsen Niedersächsischer Ju-Jutsu Verband e.V. f i
Nordrhein-Westfalen Nordrheinwestfälischer Ju-Jutsu Verband e.V. f
Rheinland-Pfalz Ju-Jutsu Verband Rheinland-Pfalz e.V. f i y
Saarland Saarländischer Ju-Jutsu Verband e.V. f i
Sachsen Sächsischer Ju-Jutsu Verband e.V. f i y
Sachsen-Anhalt Ju-Jitsu Sachsen-Anhalt e.V. f i t y
Schleswig-Holstein Schleswig-Holsteinischer Ju-Jutsu Verband e.V. f i
Thüringen Thüringer Ju-Jutsu Verband e.V. f i i
Württemberg Ju-Jutsu-Verband Württemberg e.V. f i
DJJV Deutscher Ju-Jutsu Verband e.V. f i i y y